Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > pytania > kara za przestępstwo    
 

PYTANIA
Z PISMA ŚWIĘTEGO, cz. 8

 
 

Lista Pytań Biblijnych

ZAGADNIENIE:

Kara za przestępstwo
(7 pytań)

(kolejne tematy na końcu tej strony)


Czego może się spodziewać człowiek, który grzeszy?

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć” — List do Rzymian 6,23 (cz. 1)

„Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz” — I Księga Mojżeszowa 2,17

„Oto wszyscy ludzie są moi, zarówno ojciec, jak syn — są moimi. Każdy, kto grzeszy, umrze” — Księga Ezechiela 18,4

[w górę]


Skąd się wzięła śmierć na świecie?

„Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli” — List do Rzymian 5,12

[w górę]


Bóg jest miłosierny. Jaki jest jednak Jego stosunek do przestępców Jego prawa?

„Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i do czwartego pokolenia” — IV Księga Mojżeszowa 14,18 (patrz: II Mojż. 34,5-7)

[w górę]


Co jest rezultatem zamierzonego grzechu?

„Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków; O ileż sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez która został uświęcony, i znieważył Ducha łaski” — List do Hebrajczyków 10,26-29

[w górę]


Komu zostało przekazane wykonanie wyroku sądu?

„Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan” — List do Rzymian 12,19 (patrz: Jan 5,26.27)

[w górę]


Jakie poselstwo kieruje Bóg do rodzaju ludzkiego?

„Szczęśliwy sprawiedliwy, gdyż dobrze mu się powiedzie, bo owoc uczynków swoich będzie spożywać! Biada bezbożnemu, źle mu się powiedzie, bo mu według uczynków jego rąk odpłacą” — Księga Izajasza 3,10.11

„Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy; Pojednajcie się z Bogiem” — Drugi list do Koryntian 5,20 (patrz: 2 Tym. 2,24-26)

Uwaga: Wielu ludzi zapytuje: Dlaczego jest tak dużo cierpienia, bo jeżeli Bóg jest rzeczywiście dobry, nie powinien nawet przyzwalać na łzy, pot i krew. Dlaczego cierpią niewinni, winni zaś umykają sprawiedliwości? Jak długo istnieje świat ludzie próbowali oceniać Boga stosując własne kryteria. Pismo Święte ukazuje nam rąbek wielkiej tajemnicy Boga. Jest to obraz z jednej strony Boga sprawiedliwego — wymierzającego karę za nieposłuszeństwo wobec Bożego prawa, z drugiej zaś Boga miłosiernego — odpuszczającego winę. Boża sprawiedliwość i miłosierdzie zcentralizowały się w przyjściu na ziemię Syna Bożego — Jezusa. „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Jan 3,16).

[w górę]


W jaki sposób człowiek może uniknąć kary za grzech?

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, panu naszym” — List do Rzymian 6,23

[w górę]

 kolejny temat: „Zmartwychwstanie sprawiedliwych”  []
(kliknij czerwoną strzałkę w prawo)

Kto mógł przewidzieć — w momencie kuszenia — jakie straszliwe skutki mogą wyniknąć z jednego fałszywego kroku? Są ludzie, którzy dowodzą, iż prawo Boże nie odnosi się do człowieka, gdyż przykazania Jego są zbyt trudne do wypełnienia. Gdyby to było prawdą, dlaczego Adam został ukarany? Grzech naszych pierwszych rodziców ściągnął nieszczęście na świat. I gdyby nie miłosierdzie Boże, rodzaj ludzki byłby skazany na beznadziejną rozpacz.

Upadek człowieka spowodował wielki smutek w niebie. Zaraza grzechu objęła cały świat stworzony przez Boga. A jego mieszkańcy skazani zostali na nędzę i śmierć. Wszystko wskazywało na to, że dla winnych przeciwko prawu Bożemu nie ma już ratunku. Hymny pochwalne w niebie zamilkły, cały dwór niebieski pogrążył się w żałobie. Tak wielkie zniszczenie spowodował grzech.

Litość dla upadłego rodzaju ludzkiego napełniła serce Syna Bożego. Przejmujące współczucie ogarnęło Go na widok ogromu zła skażonego świata. I wiedziony wielką miłością ułożył plan odkupienia ludzkości. Przyjął na siebie cały ciężar grzechu. Człowiek tak bardzo znikczemniał przez grzech, że nie mógł sam o własnej mocy pojednać się z Bogiem, który w Istocie Swej jest samą dobrocią i czystością. Ale Jezus po wybawieniu ludzkości przez Swą śmierć na krzyżu, mógł udzielić Swej Boskiej mocy człowiekowi, dążącemu do poprawy. W ten sposób grzeszne dzieci Adama i Ewy przez pokutę i wiarę w Chrystusa, mogły znowu stać się „synami Bożymi” 1 JANA 3,2. [w górę]

opracowanie pytań: Rajmund Dąbrowski
komentarz: Ellen G. White

tematy zagadnień:
CHCIAŁBYM ZROZUMIEĆ PISMO ŚWIĘTE | UPADEK I ODKUPIENIE CZŁOWIEKA
DLACZEGO BÓG NAS KOCHA? | ZBAWIONY ZOSTAŁEŚ TYLKO DZIĘKI CHRYSTUSOWI
MUSZĘ NARODZIĆ SIĘ NA NOWO | CHRZEŚCIJANIN I CHRZEST | PRAWO BOŻE
KARA ZA PRZESTĘPSTWO | ZMARTWYCHWSTANIE SPRAWIEDLIWYCH
SOBOTA - SZCZEGÓLNY DZIEŃ | O TYM JAK SOBOTĘ ZAMIENIONO NA NIEDZIELĘ
SEN NEBUKADNEZARA | WIELKIE PROROCTWO PANA JEZUSA
POWTÓRNE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA | DOM DLA ZBAWIONYCH

 
   

[w górę]

   
 

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

 
  

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK