Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > pytania > upadek i odkupienie człowieka    
 

PYTANIA
Z PISMA ŚWIĘTEGO, cz. 2

 
 

Lista Pytań Biblijnych

ZAGADNIENIE:

Upadek i odkupienie człowieka
(20 pytań)

(kolejne tematy na końcu tej strony)


Co to jest grzech?

„Każdy, kto popełnia grzech, i zakon [prawo Boże] przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu” — Pierwszy list św. Jana 3,4

[w górę]


Co jest początkiem pojawienia się grzechu?

„Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć” — List św. Jakuba 1,14.15

[w górę]


Co jest ostatecznym rezultatem, albo owocem grzechu?

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć [...]” — List św. Pawła do Rzymian 6,23

[w górę]


Jak szeroki jest zasięg pierwszego przestępstwa Adama?

„Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli” — List św. Pawła do Rzymian 5,12

„W Adamie wszyscy umierają” — Pierwszy list do Koryntian 15,22

[w górę]


Jaki wpływ miał grzech Adama na samą ziemię?

„Przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego! Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym” — Pierwsza Księga Mojżeszowa 3,17.18

[w górę]


Jakie jeszcze inne przekleństwo spadło na ludzkość, tym razem jako rezultat pierwszego morderstwa?

„Wtedy rzekł Pan do Kaina: [...] Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi” — Pierwsza Księga Mojżeszowa 4,9-12

[w górę]


Jakie straszne decyzje stały się konsekwencją kontynuacji grzesznego życia i przestępstwa wobec Boga?

„I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka [...]”

„Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia jest pełna nieprawości”

„A Noe miał sześćset lat, gdy nastał potop na ziemi”

„[...] W tym dniu właśnie wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba” — Pierwsza Księga Mojżeszowa 6,7.13; 7,6.11

[w górę]


Co było konsekwencją dalszego przestępstwa już po potopie?

„Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie. I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich języki, aby nikt nie rozumiał języka drugiego! I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto” — Pierwsza Księga Mojżeszowa 11,5-8

[w górę]


Do jakiego stanu doprowadził grzech całe stworzenie?

„Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd” — List św. Pawła do Rzymian 8,22

[w górę]


Dlaczego Bóg zwleka z ostateczną rozprawą z grzechem?

„Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania” — Drugi list św. Piotra 3,9

[w górę]


Jaki jest stosunek Boga do grzesznika?

„Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie!” — Ezechiel 18,32

[w górę]


Czy człowiek sam może uwolnić się spod władzy grzechu?

„Czy Murzyn może odmienić swoją skórę, a pantera swoje pręgi? A czy wy, przywykli do złego, możecie dobrze czynić?” — Jeremiasz 13,23

[w górę]


Jaka jest rola woli człowieka w decydowaniu o jego życiu?

„A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota” — Objawienie św. Jana 22,17

[w górę]


Jaki był zasięg Chrystusowych cierpień za grzesznika?

„Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni” — Izajasz 53,5

[w górę]


W jakim celu pojawił się na ziemi Chrystus?

„A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. [...] Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie” — Pierwszy list św. Jana 3,5.6.8

[w górę]


Dlaczego Chrystus przyjął naturę człowieka, ucieleśnił się?

„Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła” — List do Hebrajczyków 2,14

[w górę]


Jaka tryumfalna pieśń zaznaczy koniec panowania grzechu?

„I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków” — Objawienie św. Jana 5, 13.14

[w górę]


Kiedy i w jaki sposób usunięte zostaną efekty grzechu?

„A dzień Pański nadejdzie jak złodziej: wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną” — Drugi list św. Piotra 3,10

[w górę]


Jak radykalne będą działania Boga?

„I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły”

„I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą” — Objawienie św. Jana 21,4; 22,3

[w górę]


Czy grzech i zło pojawią się ponownie?

„I śmierci już nie będzie”. „I nie będzie już nic przeklętego” — tamże

[w górę]

 kolejny temat: „Dlaczego Bóg nas kocha?”  []
(kliknij czerwoną strzałkę w prawo)

Upadek człowieka spowodował wielki smutek w niebie. Zaraza grzechu objęła cały świat stworzony przez Boga. Jego mieszkańcy skazani zostali na nędzę i wieczną śmierć. Wszystko wskazywało na to, że dla winnych przeciwko prawu Bożemu nie ma już ratunku. Jedynie Chrystus mógł wybawić upadły rodzaj ludzki od ciążącego na nim przekleństwa i przywrócić utraconą harmonię pomiędzy niebem a ziemią. Dobrowolnie przyjął na Siebie cały ciężar grzechu. Wstawił się za grzesznikami u Ojca.

Bóg „pojednał w Chrystusie świat ze sobą”. Człowiek tak bardzo znikczemniał przez grzech, że nie mógł sam o własnej mocy pojednać się z Bogiem, który w Istocie Swej jest samą dobrocią i czystością. Ale Chrystus po wybawieniu ludzkości przez Swą śmierć na krzyżu, mógł udzielić Swej Boskiej mocy człowiekowi, dążącemu do poprawy. W ten sposób grzeszne dzieci Adama i Ewy przez pokutę i wiarę w Chrystusa mogły znowu stać się „synami Bożymi” 1 JANA 3,2. [w górę]

opracowanie pytań: Rajmund Dąbrowski
komentarz: Ellen G. White

tematy zagadnień:
CHCIAŁBYM ZROZUMIEĆ PISMO ŚWIĘTE | UPADEK I ODKUPIENIE CZŁOWIEKA
DLACZEGO BÓG NAS KOCHA? | ZBAWIONY ZOSTAŁEŚ TYLKO DZIĘKI CHRYSTUSOWI
MUSZĘ NARODZIĆ SIĘ NA NOWO | CHRZEŚCIJANIN I CHRZEST | PRAWO BOŻE

KARA ZA PRZESTĘPSTWO | ZMARTWYCHWSTANIE SPRAWIEDLIWYCH
SOBOTA - SZCZEGÓLNY DZIEŃ | O TYM JAK SOBOTĘ ZAMIENIONO NA NIEDZIELĘ
SEN NEBUKADNEZARA | WIELKIE PROROCTWO PANA JEZUSA
POWTÓRNE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA | DOM DLA ZBAWIONYCH

 
   

[w górę]

   
 

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

 
  

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK