Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > pytania > sobota — szczególny dzień    
 

PYTANIA
Z PISMA ŚWIĘTEGO, cz. 10

 
 

Lista Pytań Biblijnych

ZAGADNIENIE:

Sobota — szczególny dzień
(9 pytań)

(kolejne tematy na końcu tej strony)


Jaka jest geneza siódmego dnia — soboty?

„Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego, od wszelkiego dzieła, które uczynił.” — Pierwsza Księga Mojżeszowa 1,1.2

[w górę]


Co jest przyczyną uznania soboty jako szczególnego dnia świętego?

„Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.” — Druga Księga Mojżeszowa 20,11

Uwaga: Sobota jest pomnikiem stworzenia. W swoim zamierzeniu Bóg uczynił sobotę dniem pamiątki - wspomnienia, że to On jest Stworzycielem wszechrzeczy, że On jest jedynym, prawdziwym Bogiem.

[w górę]


Jaką rolę odegrał Chrystus w dziele stworzenia i ustanowienia dnia sobotniego?

„Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.” — Ew. Jana 1,3 (Patrz: Efez. 3,9; Kol. 1,16; Hebr. 1,2)

Uwaga: Biblia uznaje Chrystusa jako Stwórcę, i właśnie jako Twórca wszechrzeczy, Chrystus także odpoczął po dokonaniu Swojego dzieła w dzień siódmy. W konsekwencji można powiedzieć, że sobota jako dzień odpoczynku Ojca jest również dniem odpoczynku Syna.

[w górę]


Odpocząwszy w dzień siódmy co następnie uczynił Bóg?

„I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu.” — Pierwsza Księga Mojżeszowa 2,3

Uwaga: Sobota została ustanowiona dzięki trzem wyraźnym aktom: w sobotę Bóg odpoczął, następnie pobłogosławił ją i z kolei uświęcił ją. Uświęcić znaczy uczynić coś świętym, znaczy poświęcić, znaczy wyróżnić.

[w górę]


Dla kogo dzień sobotni został ustanowiony, zgodnie ze słowami Chrystusa?

„Ponadto rzekł im: Sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu.” — Ewangelia Marka 2,27

Uwaga: Człowiek tutaj jest wyrazem całej ludzkości. Bóg uczynił dzień sobotni źródłem dobra i błogosławieństwa dla całej rodziny ludzkiej.

[w górę]


Kiedy Bóg pobłogosławił i uświęcił dzień siódmy?

„I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu.” — Pierwsza Księga Mojżeszowa 2,2.3

[w górę]


Jak prawda o sobocie została określona w czwartym przykazaniu?

„Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę. Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego; Nie będziesz wykonywał żadne3j pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który miesza w twoich bramach.” — Druga Księga Mojżeszowa 20,8-10

[w górę]


Czy zachowywanie dnia sobotniego obowiązywało przed nadaniem prawa na Górze Synaj? W jaki sposób Bóg poddawał starego Izraela próbie podczas wędrówki na pustyni?

„Na to rzekł Pan do Mojżesza: Oto Ja spuszczę wam jako deszcz chleb z nieba! I wyjdzie lud, i będzie codziennie zbierał, ile mu potrzeba, abym go doświadczył, czy chce postępować według prawa mojego, czy też nie. Szóstego dnia zbierali pokarm w dwójnasób po dwa omery na każdego. Wtedy przyszli wszyscy przełożeni zboru i donieśli o tym Mojżeszowi. A on rzekł do nich: Tak powiedział Pan: Jutro będzie wypoczynek, poświęcony Panu, dzień sabatu. Upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować. Lecz wszystko, co zbędzie, przechowajcie do następnego rana. A dnia siódmego wyszli niektórzy z ludu, aby zbierać, lecz nic nie znaleźli. I rzekł Pan do Mojżesza: Jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać moich przykazań i moich praw?” — Druga Księga Mojżeszowa 16,4.22.23.27.29

[w górę]


Jakie szczególne błogosławieństwo obiecał Bóg narodowi Izraelskiemu, jeżeli ten zachowywał dzień sobotni?

„Jeżeli gorliwie słuchać mnie będziecie, mówi Pan, by nie nosić ciężarów przez bramy tego miasta w dzień sabatu, ale będziecie święcić dzień sabatu, nie wykonując w nim żadnej pracy, to będą wchodzić bramami tego miasta królowie i książęta zasiadający na tronie Dawida, jeżdżący na wozach i koniach, oni i ich książęta, mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalem, i będzie to miasto na zawsze zamieszkane. I będą przybywać z miast judzkich, z okolic Jeruzalemu i z ziemi Beniamina, z Szefeli, z pogórza i z Negebu, przynosząc dziękczynienia do domu Pana. Lecz jeżeli mnie nie usłuchacie, aby święcić dzień sabatu i aby nie nosić ciężarów, gdy wchodzicie do bram Jeruzalemu w dzień sabatu, to Ja rozniecę w jego bramach ogień i pochłonę pałace Jeruzalemu, i nie zgaśnie.” — Księga Jeremiasza 17,24-27

[w górę]

 kolejny temat: „O tym jak sobotę zamieniono na niedzielę”  []
(kliknij czerwoną strzałkę w prawo)

Bóg wyprowadził Swój lud Izraelski z Egiptu, aby lud mógł święcić sobotni dzień Pański, i dał mu specjalne wskazówki, jak należy ten dzień święcić. Dziesięcioro przykazań, które wypowiedział własnym głosem z góry Synaj, i wskazówki udzielone Mojżeszowi, wszystko to zostało zapisane dla dobra ludzi, którzy żyć będą na ziemi do końca czasu. Bóg dał człowiekowi sześć dni na pracę, ale dzień siódmy zachował dla Siebie i ogłosił błogosławieństwa dla tych, którzy zachowują ten dzień w świętości.

Dzień poprzedzający sobotę ustanowiony został dniem przygotowania, żeby wszystko było gotowe na przybycie świętych godzin dnia sobotniego. „Co macie piec, pieczcie, a co gotować, gotujcie. Odpocznienie sabatu świętego Panu jutro będzie.” 2 MOJŻ. 16,23.
Miłosierny Bóg nakazał troszczyć się o chorych i cierpiących. Jeżeli pomagamy im do powrotu do zdrowia, to praca niezbędna przy chorych nie stanowi pogwałcenia przykazania o dniu sobotnim. Natomiast trzeba unikać wszelkiej pracy niepotrzebnej, która nie jest konieczna. Niektórzy beztrosko odkładają drobne rzeczy, które powinno się załatwić w dniu przygotowania, na sobotę. Tego być nie powinno. Każdą pracę nie wykonaną do rozpoczęcia świętych godzin powinno się odłożyć do zakończenia dnia sobotniego.

Powinniśmy także zwracać uwagę na myśli i słowa. Kto w tym dniu rozmawia o interesach lub zawiera umowę czy układy, tego Bóg uzna za faktycznie pracującego w przedsiębiorstwie. Jeżeli dzień sobotni rzeczywiście zachowujemy w świętości, nie powinniśmy pozwolić nawet na to, by myśli nasze przebywały przy rzeczach o charakterze świeckim.

Sobota jest na ogół dniem ucztowania i szukania rozrywek, ale Pan pragnie, by lud Jego dał światu lepszy, wznioślejszy przykład. W sobotę zgromadzona rodzina Boża powinna godnie zbliżać się do Boga. Przykazanie czwarte obejmuje każdego, kto jest w naszych bramach. Wszyscy znajdujący się w domu powinni odłożyć swe ziemskie prace i pobożnie spędzić uświęcone godziny. Niechże wszyscy wspólnie w dniu świętym w radosnej służbie oddają cześć Panu. [w górę]

opracowanie pytań: Rajmund Dąbrowski
komentarz: Ellen G. White

tematy zagadnień:
CHCIAŁBYM ZROZUMIEĆ PISMO ŚWIĘTE | UPADEK I ODKUPIENIE CZŁOWIEKA
DLACZEGO BÓG NAS KOCHA? | ZBAWIONY ZOSTAŁEŚ TYLKO DZIĘKI CHRYSTUSOWI
MUSZĘ NARODZIĆ SIĘ NA NOWO | CHRZEŚCIJANIN I CHRZEST | PRAWO BOŻE
KARA ZA PRZESTĘPSTWO | ZMARTWYCHWSTANIE SPRAWIEDLIWYCH
SOBOTA - SZCZEGÓLNY DZIEŃ | O TYM JAK SOBOTĘ ZAMIENIONO NA NIEDZIELĘ
SEN NEBUKADNEZARA | WIELKIE PROROCTWO PANA JEZUSA
POWTÓRNE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA | DOM DLA ZBAWIONYCH

 
   

[w górę]

   
 

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

 
  

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK