Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > pytania > dlaczego Bóg nas kocha?    
 

PYTANIA
Z PISMA ŚWIĘTEGO, cz. 3

 
 

Lista Pytań Biblijnych

ZAGADNIENIE:

Dlaczego Bóg nas kocha?
(18 pytań)

(kolejne tematy na końcu tej strony)


Jak Pismo Święte określa Boga?

„Bóg jest miłością” — Pierwszy list św. Jana 1,14

[w górę]


W jaki sposób Bóg wyraził swoją miłość wobec świata?

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” — Ewangelia Jana 3,16

[w górę]


W czym nieskończona miłość Boga została wyrażona?

„W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli” — Pierwszy list św. Jana 4,9

[w górę]


W czym Bóg ma swoje upodobanie?

„Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu” — Micheasz 7,18

[w górę]


W jaki sposób wyraża się nieustające miłosierdzie nieba wobec ludzi?

„Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność twoja” — Treny Jeremiasza 3,22.23

[w górę]


Czego możemy ufnie się spodziewać po miłości Bożej?

„On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego?” — List do Rzymian 8,32

[w górę]


Jaki jest cel miłości Bożej?

„Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał” — Pierwszy list św. Jana 3,1

[w górę]


Jak poznać, że jesteśmy dziećmi Boga?

„Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy” — List do Rzymian 8,14-16

[w górę]


W jaki sposób miłość Boża dociera do wierzącego?

„A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany” — List do Rzymian 5,5

[w górę]


Jak reaguje człowiek, który docenia miłość Bożą?

„Sprawiedliwość twoja — jak góry Boże, prawo twoje — jak głębina niezmierna! Panie, pomagasz ludziom i zwierzętom. Jakże cenna jest łaska twoja, Boże! Przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł twoich” — Psalm 36,7.8

[w górę]


Skoro Bóg nas kocha, jaki powinien być nasz stosunek do drugiego człowieka?

„Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować” — Pierwszy list św. Jana 4,11

[w górę]


Jakim wymiarem miłości powinniśmy służyć sobie nawzajem?

„Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje, i my winniśmy życie oddawać za braci” — Pierwszy list św. Jana 3,16

[w górę]


Na czym opiera się Boże działanie na rzecz wolności człowieka?

„Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem — łaską zbawieni jesteście — i wraz z nimi posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie” — List do Efezjan 2,4-6 (patrz: List do Tytusa 3,5.6)

[w górę]


Czym może okazać się miłość Boża, wobec Jego dzieci?

„Lecz Pan, Bóg twój, nie chciał wysłuchać Bileama i zamienił ci Pan, Bóg twój, przekleństwo w błogosławieństwo, gdyż umiłował cię Pan, Bóg twój” — Piąta Księga Mojżeszowa 23,6

[w górę]


W jaki inny sposób wyraża się miłość Boża?

„Bo kogo Pan miłuje, tego karze, i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje” — List do Hebrajczyków 12,6

[w górę]


W jakich słowach sam Bóg wyraził się o Swojej miłości?

„Z daleka ukazał mu się Pan: Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę” — Jeremiasz 31,3

[w górę]


Czy istnieje coś, co może odłączyć wierzącego od miłości Bożej?

„Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” — List do Rzymian 8,38.39

[w górę]


Kto będzie przedmiotem wiecznego uwielbienia świętych?

„Jemu, który miłuje nas i który wyzwoli nas z grzechów naszych, [...] niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen” — Objawienie św. Jana 1,5.6

[w górę]

 kolejny temat: „Zbawiony zostałeś tylko dzięki Chrystusowi”  []
(kliknij czerwoną strzałkę w prawo)

Cena odkupienia, owa nieskończona wielka ofiara Ojca Niebieskiego przejawiona w oddaniu Syna na śmierć za nas, powinna pobudzić nas do zastanowienia się nad tym, kim możemy się stać dzięki Chrystusowi. Grzech sprawił, że ludzie stali się niewolnikami szatana, lecz przez wiarę w pojednawczą ofiarę Chrystusa synowie Adama mogą stać się na nowo synami Bożymi. Przyjęciem ludzkiej natury Chrystus wywyższa całą ludzkość. Poprzez zespolenie się z Chrystusem ci upadli ludzie stają się godnymi nazwy „dzieci Bożych”.

Miłość ta nie ma sobie równej. Możemy stać się dziećmi Króla Niebieskiego! Jakaż to cudowna obietnica, temat do najgłębszych rozmyślań. Zastanówmy się nad tym. [w górę]

opracowanie pytań: Rajmund Dąbrowski
komentarz: Ellen G. White

tematy zagadnień:
CHCIAŁBYM ZROZUMIEĆ PISMO ŚWIĘTE | UPADEK I ODKUPIENIE CZŁOWIEKA
DLACZEGO BÓG NAS KOCHA? | ZBAWIONY ZOSTAŁEŚ TYLKO DZIĘKI CHRYSTUSOWI
MUSZĘ NARODZIĆ SIĘ NA NOWO | CHRZEŚCIJANIN I CHRZEST | PRAWO BOŻE
KARA ZA PRZESTĘPSTWO | ZMARTWYCHWSTANIE SPRAWIEDLIWYCH
SOBOTA - SZCZEGÓLNY DZIEŃ | O TYM JAK SOBOTĘ ZAMIENIONO NA NIEDZIELĘ
SEN NEBUKADNEZARA | WIELKIE PROROCTWO PANA JEZUSA
POWTÓRNE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA | DOM DLA ZBAWIONYCH

 
   

[w górę]

   
 

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

 
  

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK