Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > pytania > muszę narodzić się na nowo...    
 

PYTANIA
Z PISMA ŚWIĘTEGO, cz. 5

 
 

Lista Pytań Biblijnych

ZAGADNIENIE:

Muszę narodzić się na nowo,
czyli co Biblia mówi o nawróceniu
(17 pytań)

(kolejne tematy na końcu tej strony)


W jakich słowach Jezus podkreślał konieczność nawrócenia?

„I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios” — Ewangelia Mateusza 18,3

„Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego” — Ewangelia Jana 3,5

[w górę]


Jak w następnych słowach wytłumaczył, czym jest nowonarodzenie?

„Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. [...] Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha” — Ewangelia Jana 3,5.8

[w górę]


Jakie zmiany zachodzą, gdy ktoś nawraca się do Chrystusa?

„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” — Drugi list do Koryntian 5,17 (patrz: Dz. Ap. 9,1-22; 22,1-21; 26,1-23).

[w górę]


Dzięki czemu dokonało się pierwsze stworzenie?

„Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust jego całe wojsko ich” — Psalm 33,6

[w górę]


Co jest przyczyną nawrócenia?

„Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa” — Pierwszy list Piotra 1,23

[w górę]


Na czym polega zmiana w nawróceniu?

„I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście” — List do Efezjan 2,5

[w górę]


W jaki sposób wyraża się ta zmiana życia?

„My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci; kto nie miłuje, pozostaje w śmierci” — Pierwszy list Jana 3,14

[w górę]


Od czego wybawiony jest nawrócony grzesznik?

„Niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi suszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów” — List św. Jakuba 5,20 (patrz: Dz. Ap. 26,14-18)

[w górę]


Do kogo kierują się grzesznicy w swoim nawróceniu?

„Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie! Nie odrzucaj mnie od oblicza swego [...] przestępców będę nauczał dróg Twoich i grzesznicy nawrócą się do ciebie” — Psalm 51,12.13.15

[w górę]


W swojej rozmowie z Piotrem, Jezus wskazał na stosunek człowieka nawróconego do jego braci. Co powiedział?

„Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich” — Ewangelia Łukasza 22,31.32

[w górę]


W jakich słowach wyraża się łaskawa obietnica Boga dana jego ludowi?

„Uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew” — Ozeasz 14,4

[w górę]


W jaki sposób dokonuje się to uzdrowienie?

„Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni” — Izajasz 53,5

[w górę]


W czym objawiają się dowody, że człowiek nawrócił się do Boga?

„Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiecie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził”.
„Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga” — Pierwszy list Jana 2,29; 4,7

[w górę]


Jaka siła wewnętrzna wstrzymuje nas od grzesznych czynów?

„Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził” — Pierwszy list Jana 3,9 (patrz: 1 Jana 5,4; 1 Mojż. 39,9)

[w górę]


W czym wyrazi się doświadczenie człowieka narodzonego z Ducha?

„Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie” — List do Rzymian 8,1

[w górę]


Jakiej innej prawdy dowiadujemy się o wierzących w Jezusa?

„Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził” — Pierwszy list Jana 5,1

[w górę]


Jaka zmiana dokonuje się dzięki wpatrywaniu się w Jezusa?

„My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem” — Drugi List do Koryntian 3,18

Uwaga: Jesteśmy niewolnikami grzechu. Jezus przyszedł na ziemię i cierpiał tak, jak inni ludzie, cierpiał za nas i odkupił nas. Oglądając Go w Jego Słowie, i widząc Go modlitwą i medytacją, służąc Mu w służbie innym, możemy się przemieniać w chwale Jego Istoty. Potem bezgranicznie wierząc, będziemy mogli ujrzeć Go „twarzą w twarz”.

[w górę]

 kolejny temat: „Chrześcijanin i chrzest”  []
(kliknij czerwoną strzałkę w prawo)

Jeśli należymy do Chrystusa, nasze myśli są z Nim, a najprzyjemniejsze rozważania o Nim. Jemu poświęcamy wszystko, co mamy. Pragniemy stać się do Niego podobni. Czujemy tchnienie Jego ducha. Pełnimy wolę Boga. Żyjemy według Jego upodobania. Dopóki nie zmienimy naszych serc i sposobu życia, nie może być mowy o prawdziwej pokucie. Dopiero gdy grzesznik wypełni swoje obowiązki wobec Boga, wyzna swoje grzechy, umiłuje Pana i bliźnich — może być pewny, że przeszedł z śmierci do życia.

Im mniej będziemy doceniać siebie, im większą cześć oddamy nieskończonej czystości i świętości Zbawiciela, tym chwalebniejsze będziemy mieli pojęcie o Jego Boskim charakterze i tym mocniej odzwierciedlimy sobą Jego obraz.

opracowanie pytań: Rajmund Dąbrowski
komentarz: Ellen G. White

tematy zagadnień:
CHCIAŁBYM ZROZUMIEĆ PISMO ŚWIĘTE | UPADEK I ODKUPIENIE CZŁOWIEKA
DLACZEGO BÓG NAS KOCHA? | ZBAWIONY ZOSTAŁEŚ TYLKO DZIĘKI CHRYSTUSOWI
MUSZĘ NARODZIĆ SIĘ NA NOWO | CHRZEŚCIJANIN I CHRZEST | PRAWO BOŻE
KARA ZA PRZESTĘPSTWO | ZMARTWYCHWSTANIE SPRAWIEDLIWYCH
SOBOTA - SZCZEGÓLNY DZIEŃ | O TYM JAK SOBOTĘ ZAMIENIONO NA NIEDZIELĘ
SEN NEBUKADNEZARA | WIELKIE PROROCTWO PANA JEZUSA
POWTÓRNE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA | DOM DLA ZBAWIONYCH

 
   

[w górę]

   
 

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

 
  

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK