Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > pytania > chrześcijanin i chrzest    
 

PYTANIA
Z PISMA ŚWIĘTEGO, cz. 6

 
 

Lista Pytań Biblijnych

ZAGADNIENIE:

Chrześcijanin i chrzest
(21 pytań)

(kolejne tematy na końcu tej strony)


Jaki obrządek jest ściśle związany z zawierzeniem Ewangelii?

„I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony” — Ewangelia Marka 16,15.16

[w górę]


Z czym łączy się chrzest według apostoła Pawła?

„A Piotr do nich: Opamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego” — Dzieje Apostolskie 2,38

[w górę]


Jakie wskazówki otrzymał strażnik więzienia w Filippi?

„A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom” — Dzieje Apostolskie 16,31

[w górę]


Co miało miejsce zaraz po przyjęciu przez strażnika i jego rodzinę Chrystusa jako Zbawiciela?

„Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany, i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy” — w. 33

[w górę]


Mając na uwadze chrzest biblijny, do czego odnosi się „obmycie”?

„A czemu teraz zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić o obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia jego” — Dzieje Apostolskie 22,16 (patrz: Tyt. 3,5; 1 Piotra 3,21)

[w górę]


Dzięki czemu dokonuje się obmycie win?

„I od Jezusa Chrystusa, który [...] nas umiłował, i omył nas z grzechów naszych krwią swoją” — Objawienie św. Jana 1,5 (BG)

[w górę]


W czyim imieniu ochrzczeni są wierzący?

„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” — Ewangelia Mateusza 28,19

[w górę]


Gdy wierzący zostaje ochrzczony w Chrystusie, jak jeszcze inaczej wyrażona jest zmiana jego życia?

„Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa” — List do Galacjan 3,27

[w górę]


Jakie doświadczenie ochrzczonych wierzących dokonuje się w tym obrządku?

„Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni?” — List do Rzymian 6,3

Uwaga: Chrzest jest ewangelicznym obrządkiem wyrażającym śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie Chrystusa. Poprzez chrzest wierzący wyraża przed świadkami widzialnymi i niewidzialnymi, że umiera w Chrystusie, z Nim jest pochowany i w Nim powstaje, aby prowadzić nowe życie. Zgodnie z Pismem Świętym istnieje tylko jeden sposób wyrażania faktów tego doświadczenia, a mianowicie przez zanurzenie w wodzie — sposób według przykładu samego Jezusa i wczesnego Kościoła apostolskiego.

[w górę]


Jak Biblia opisuje to doświadczenie?

„Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili” — w. 4

[w górę]


Jak dalece wyraża się nasza jedność z Chrystusem w Jego doświadczeniu śmierci i zmartwychwstania?

„Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania”
w. 5

[w górę]


Co jest następstwem tej jedności z Chrystusem?

„Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy” — w. 8

[w górę]


W jakim dziele Boga uwidoczniona jest wiara, wyrażona w akcie chrztu?

„Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych” — List do Kolosan 2,12

[w górę]


Jaki przykład z początków swojej działalności pokazał Jezus swoim naśladowcom?

„Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego” — Ewangelia Mateusza 3,13

[w górę]


Jakie doświadczenie związane było bezpośrednio z chrztem Jezusa Chrystusa?

„A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem” — w. 16.17

[w górę]


Jaką obietnicę otrzymują ci, którzy pokutują i zostają ochrzczeni?

„A Piotr do nich: Opamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego” — Dzieje Apostolskie 2,38

[w górę]


Jakiej rady udzielił apostoł Piotr odnośnie do wierzących pogan?

„Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego jak i my? I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni” — Dzieje Apostolskie 10,47.48

[w górę]


Jakie doświadczenie z życia Filipa przytacza autor Dziejów Apostolskich?

„W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę: 'oto woda — powiedział dworzanin — cóż przeszkadza, abym został ochrzczony?' i kazał zatrzymać wóz, i obaj, Filip i dworzanin, zeszli do wody. I ochrzcił go” — Dzieje Apostolskie 8,36-38 (BT)

[w górę]


W jaki sposób mieszkańcy Samarii publicznie wyrażali swoją wiarę słuchając Filipa?

„Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty” — w. 12

[w górę]


Jak doskonała jest jedność, której doświadczają wierzący ochrzczeni w Chrystusa?

„Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus: Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało — czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem” — Pierwszy List do Koryntian 12,12.13

[w górę]


W czym powinno wyrażać się życie wierzącego, który zjednoczył się z Chrystusem?

„A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej” — List do Kolosan 3,1

[w górę]

 kolejny temat: „Prawo Boże”  []
(kliknij czerwoną strzałkę w prawo)

Chrystus ustanowił chrzest znakiem wejścia do Swego duchowego królestwa. Sama ceremonia jest wysoce uroczystym udokumentowaniem wyrzeczenia się świata. Kto został ochrzczony w potrójnym imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego, już na samym początku swego życia chrześcijańskiego publicznie oświadcza, że wyrzekł się służby szatanowi i stał się członkiem rodziny królewskiej, dzieckiem Króla Niebieskiego. Wobec ochrzczonego spełniła się obietnica: „I będę wam za Ojca, a wy mi będziecie za synów i za córki, mówi Pan wszechmogący” 2 KOR. 6,17.18.

Śluby, jakie składamy przy chrzcie, obejmują wiele rzeczy. Zostaliśmy w nim pogrzebani na podobieństwo śmierci Chrystusa i powstaliśmy na podobieństwo Jego zmartwychwstania. Mamy prowadzić nowe życie. Nasze życie ma być związane z Chrystusem. Odtąd wierzący ma pamiętać, że został poświęcony Bogu, Chrystusowi i Duchowi Świętemu. Wszelkie rozważania i sprawy światowe muszą zejść na dalszy plan wobec tego nowego związku. Nowonarodzony ma poddać się Bogu we wszystkim, czym jest i co posiada, wykorzystując wszystkie swe dary dla chwały imienia Jego.

opracowanie pytań: Rajmund Dąbrowski
komentarz: Ellen G. White

tematy zagadnień:
CHCIAŁBYM ZROZUMIEĆ PISMO ŚWIĘTE | UPADEK I ODKUPIENIE CZŁOWIEKA
DLACZEGO BÓG NAS KOCHA? | ZBAWIONY ZOSTAŁEŚ TYLKO DZIĘKI CHRYSTUSOWI
MUSZĘ NARODZIĆ SIĘ NA NOWO | CHRZEŚCIJANIN I CHRZEST | PRAWO BOŻE
KARA ZA PRZESTĘPSTWO | ZMARTWYCHWSTANIE SPRAWIEDLIWYCH
SOBOTA - SZCZEGÓLNY DZIEŃ | O TYM JAK SOBOTĘ ZAMIENIONO NA NIEDZIELĘ
SEN NEBUKADNEZARA | WIELKIE PROROCTWO PANA JEZUSA
POWTÓRNE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA | DOM DLA ZBAWIONYCH

 
   

[w górę]

   
 

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

 
 
 

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK